Modificări ale O.U.G. 132/2020 începând cu 8 aprilie 2021

 

europe direct

O.U.G. nr. 132/2020 cunoscută sub denumirea de « Programul Kurzarbeit » se modifică din nou începând cu data de 08 aprilie 2021 ! 

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă aduce la cunoștință faptul că în conformitate cu Legea nr. 58 publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din data de 05.04.2021, angajatorii afectați de perioada stării de urgenţă și/sau alertă au posibilitatea de a reduce cu până la 80% timpul de muncă al salariaților din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă. Până în prezent, timpul de muncă putea fi redus doar cu până la 50%.

“Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă“.

O altă modificare și totodată diferență a măsurii aplicate până în prezent, este aceea că, angajatorii care au cel puțin 21 de salariați, trebuie să ia decizia de reducere a timpului de muncă cu acordul organizaţiei sindicale îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanţii salariaţilor.

Sinteza actului normativ:
 reducerea timpului de muncă în condiţiile prevăzute mai sus se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal;

 angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligaţia de a justifica o astfel de modificare, în limitele stabilite;

 decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii;

 prin excepţie de la prevederile alin. precedent, comunicarea către salariat se face cu cel puţin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, în cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creştere a activităţii angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru;

 pe durata reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru;

 în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia de 75% poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferenţă să poată fi decontată;

 indemnizaţia de 75% este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului;

 în situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia de 75% acordată, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat;

 indemnizaţia reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 pe perioada de aplicabilitate a măsurii de reducere a timpului de muncă, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă.

 condiții pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a putea dispune măsura reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute şi pentru a putea solicita decontarea indemnizaţiei:

a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

În vederea decontării sumelor solicitate, angajatorul trebuie să depună o cerere însoţită de următoarele documente:
a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă şi dovada aducerii acesteia la cunoştinţa salariaţilor, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obişnuit pentru comunicarea cu angajaţii;
b) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să reiasă situaţia prevăzută;
c) copia acordului încheiat între angajator și organizația sindicală sau reprezentanții salariaților, după caz, sau dovada informării salariaţilor, acolo unde nu există organizaţie sindicală îndreptăţită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanţi ai salariaţilor;
d) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia.

Sursa: CCI Brasov